Home

หน้าหลัก

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ถวายสัตย์ปฏิญาฯเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน

 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม
ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation)
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3 (ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี
สระแก้ว สมุทรปราการ) ในระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2558
ณ บ้านหนองติม ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
เมื่อวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2558วันปลูกป่าครอบครัว ป่าชุมชน
และป่าเชื่อมต่อระบบนิเวศ ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาส ทรงพระเจริญ ครบ 60 พรรษา
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมจัดงานพบประสังสรรค์ เนื่องในการประชุมหารือยามเช้า
"สภากาแฟ" เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 ณ อุทยานแห่งชาติ
ปางสีดา

จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ร่วมต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัด
Benteay Meanchay และเจ้าหน้าที่ชาวกัมพูชา พร้อมร่วมรับฟัง
บรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับจังหวัด
Benteay Meanchay เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ
ห้องประชุมสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ตำบลท่าเกษม
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
จัดประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด
สระแก้ว พ.ศ.2558-2562 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่
น ดำเนินโครงการ “คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำ
ทั่วประเ
ทศ” ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วัดหนองคลอง
คลองกุดตาโป้ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับจังหวัดทหารบกสระแก้ว สำนักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ดำเนิน "โครงการ 87 
ต้นกล้า ทั่วหล้าสระแก้ว"  ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ที่ว่าการ
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกั้ว
ร จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
ร่วมจัดนิทรรศการ “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาด
จังหวัดสระแก้ว ประจำปี  2558” ในระหว่างวันที่ 1–7  ธันวาคม  
2557 ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม
อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระแก้ว ร่วมตรวจเรื่องร้องเรียน บริษัทบำบัดและ
ฝังกลบกากอุตสาหกรรม

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสะรแก้ว เข้าร่วมปรึกษาหารือ "สภากาแฟ" เมื่อวันพุธที่
16 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมธนาสิริ อำเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มข้อมูลหน่วยงาน เพื่อใช้ในการจัดทำห้องปฏิบัติการ (Operation Room)
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
รายงานคำชี้แจงประกอบคำขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่่อง "การกำหนดและทบทวนยุทธศาสตร์ และแผนการทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม
การมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นพื้นที่นำร่องจังหวัดสระแก้ว

โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555
สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัด ทส.ครั้งที่ 3/2555
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่

การชักจูงประชาชนพัฒนาโครงการปลูกป่าเพื่อขายคร์บอนเครดิต

ข้อสั่งการ ทส.
I, II, III


 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ รวมถึงอุปกรณ์สนับสนุน

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาขุดล้อม ย้ายต้นไม้ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดสระแก้ว

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดล้อม ย้ายต้นไม้ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดสระแก้ว

 

แวดวงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
Front Size
ผอ.สนง.ทสจ.สระแก้ว
boss.jpg
ลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
แบบสำรวจ
ความพึงพอใจจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
 
ลงทะเบียนผู้เข้าชม
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ

Top Menu
เมนูหลัก
หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ
กฏหมายที่เกียวข้อง
ลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์