Home

หน้าหลัก

เราจะเล่าเรื่องในหลวงใน 2 นาที

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงแบบก่อาสร้างและศึกษาแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน ถนนสายแยก ทล.348 - บ้านป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ร่วมลงนามในสัตยาบัน "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด"
โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน ปี 2559
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559
แบบฟอร์มข้อมูลหน่วยงาน เพื่อใช้ในการจัดทำห้องปฏิบัติการ (Operation Room)
รายงานคำชี้แจงประกอบคำขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด


 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันนี้ 15 มี.ค. 59 กิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม (ตลาดนัดขยะ) 
ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแวง 
อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดย นายสุเทพ วงศ์พานิช 
ปลัดจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธี


วันที่12 มกราคม 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระแก้ว โดยส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 
13 (ชลบุรี) สำรวจปริมาณขยะจากร้านรับซื้อของเก่าและติดตามศูนย์
กำจัดขยะ ณ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ และเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัด
สระแก้ว
วันนี้ 10 - 11 มกราคม 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินโครงการชุมชนที่ราบเชิงเขา
สระแก้ว-ปราจีนบุรี สำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ 
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนว
พระราชดำริและกิจการพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
วันนี้ 8 มกราคม 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ จังหวัดสระแก้ว และเครือข่ายคุ้มครองสิทธิ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว จัดการประชุมชี้แจงแนวทาง
การดำเนินการส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำสาขาคลองพระปรง 
และคลองพระสทึง ร่วมกับแกนนำชุมชนในพื้นที่ตำบลห้วยโจด ณ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
วันนี้ 7 มกราคม 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ จังหวัดสระแก้ว และเครือข่าย
คุ้มครองสิทธิทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว จัดการ
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์
ลุ่มน้ำสาขาคลองพระปรง และคลองพระสทึง ร่วมกับแกนนำชุมชน
ในพื้นที่ตำบลวังใหม่ ณ ศาลากลางบ้านหัวกุญแจ ตำบลท่าเกษม 
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์ 
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม ประธานในการเปิด

วันนี้ 6 มกราคม 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ จังหวัดสระแก้ว และเครือข่าย
คุ้มครองสิทธิทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว จัดการ
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำ
สาขาคลองพระปรง และคลองพระสทึง ร่วมกับแกนนำชุมชนในพื้นที่
ตำบลพระเพลิง ณ วัดมหาชัยไทรงาม ตำบลพระเพลิง อำเภอ
เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยนายสุทธิพงศ์ ทองชำนาญ 
ปลัดอาวุโสอำเภอเขาฉกรรจ์ เป็นประธานในการเปิด

วันนี้ 5 มกราคม 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ จังหวัดสระแก้ว และเครือข่าย
คุ้มครองสิทธิทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว จัดการ
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำ
สาขาคลองพระปรง และคลองพระสทึง ร่วมกับแกนนำชุมชนใน
พื้นที่ตำบลวังใหม่ ณ วัดวังใหม่ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ 
จังหวัดสระแก้ว

Read More

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ รวมถึงอุปกรณ์สนับสนุน

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาขุดล้อม ย้ายต้นไม้ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดสระแก้ว

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดล้อม ย้ายต้นไม้ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดสระแก้ว

 

แวดวงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 
Front Size
ผอ.สนง.ทสจ.สระแก้ว
boss.jpg
ลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
แบบสำรวจ
ความพึงพอใจจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
 
ลงทะเบียนผู้เข้าชม
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ

Top Menu
เมนูหลัก
หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ
กฏหมายที่เกียวข้อง
ลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์