Home

หน้าหลัก

เราจะเล่าเรื่องในหลวงใน 2 นาที

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการลดการใช้ถุงพลาสติก

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วได้ลงนามในคำประกาศเจตจำนง “ซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานของแผ่นดิน” และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแสดงเจตจำนงซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานของแผ่นดิน

- คำประกาศเจตจำนง "ซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารและการปฏิบัติงานของแผ่นดิน"

- บันทึกข้อตกลงว่าด้วย "การแสดงเจตจำนงซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารและการปฏิบัติงานของแผ่นดิน"


ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงแบบก่อาสร้างและศึกษาแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน ถนนสายแยก ทล.348 - บ้านป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ร่วมลงนามในสัตยาบัน "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด"
โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน ปี 2559
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559
แบบฟอร์มข้อมูลหน่วยงาน เพื่อใช้ในการจัดทำห้องปฏิบัติการ (Operation Room)
รายงานคำชี้แจงประกอบคำขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด


 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ 1 มีนาคม 5560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระแก้ว จัดการอบรม เรื่อง แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ณ
ห้องประชุมพรหมนิมิต อาคารจตุรายะ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ตำบล
ท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมี
นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
วันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
จัดกิจกรรมเนื่องในวันชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ประจำปี 2560 ณ โรงเรียน
ซับนกแก้ววิทยา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
วันนี้ 31 มกราคม 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระแก้ว ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่าย
ป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด ปีที่ 1 จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุม
ศานิตย์ นาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว โดยมี นายประพันธ์ กาใจทราย ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการประชุม
วันที่ 30 มกราคม 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระแก้ว จัดพิธีลงนามในคำประกาศเจตจำนง “ซื่อสัตย์สุจริตใน
การบริหารและปฏิบัติงานของแผ่นดิน” และบันทึกข้อตกลงว่าด้วย
การแสดงเจตจำนงซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานของ
แผ่นดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวดัสระแก้ว ชั้น 3 ตำบลท่าเกษม อำเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
วันนี้ 24 - 25 มกราคม 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินโครงการชุมชนที่ราบเชิงเขา
สระแก้ว-ปราจีนบุรี สำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนว
พระราชดำริและกิจการพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
วันที่12 มกราคม 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระแก้ว โดยส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 
13 (ชลบุรี) สำรวจปริมาณขยะจากร้านรับซื้อของเก่าและติดตามศูนย์
กำจัดขยะ ณ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ และเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัด
สระแก้ว
วันนี้ 10 - 11 มกราคม 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินโครงการชุมชนที่ราบเชิงเขา
สระแก้ว-ปราจีนบุรี สำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ 
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนว
พระราชดำริและกิจการพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
วันนี้ 8 มกราคม 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ จังหวัดสระแก้ว และเครือข่ายคุ้มครองสิทธิ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว จัดการประชุมชี้แจงแนวทาง
การดำเนินการส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำสาขาคลองพระปรง 
และคลองพระสทึง ร่วมกับแกนนำชุมชนในพื้นที่ตำบลห้วยโจด ณ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
วันนี้ 7 มกราคม 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ จังหวัดสระแก้ว และเครือข่าย
คุ้มครองสิทธิทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว จัดการ
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์
ลุ่มน้ำสาขาคลองพระปรง และคลองพระสทึง ร่วมกับแกนนำชุมชน
ในพื้นที่ตำบลวังใหม่ ณ ศาลากลางบ้านหัวกุญแจ ตำบลท่าเกษม 
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์ 
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม ประธานในการเปิด

วันนี้ 6 มกราคม 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ จังหวัดสระแก้ว และเครือข่าย
คุ้มครองสิทธิทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว จัดการ
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำ
สาขาคลองพระปรง และคลองพระสทึง ร่วมกับแกนนำชุมชนในพื้นที่
ตำบลพระเพลิง ณ วัดมหาชัยไทรงาม ตำบลพระเพลิง อำเภอ
เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยนายสุทธิพงศ์ ทองชำนาญ 
ปลัดอาวุโสอำเภอเขาฉกรรจ์ เป็นประธานในการเปิด

วันนี้ 5 มกราคม 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ จังหวัดสระแก้ว และเครือข่าย
คุ้มครองสิทธิทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว จัดการ
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำ
สาขาคลองพระปรง และคลองพระสทึง ร่วมกับแกนนำชุมชนใน
พื้นที่ตำบลวังใหม่ ณ วัดวังใหม่ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ 
จังหวัดสระแก้ว

Read More

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ รวมถึงอุปกรณ์สนับสนุน

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาขุดล้อม ย้ายต้นไม้ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดสระแก้ว

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดล้อม ย้ายต้นไม้ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดสระแก้ว

 

แวดวงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 
Front Size
ผอ.สนง.ทสจ.สระแก้ว
boss.jpg
ลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
แบบสำรวจ
ความพึงพอใจจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
 
ลงทะเบียนผู้เข้าชม
เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ

Top Menu
เมนูหลัก
หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ
กฏหมายที่เกียวข้อง
ลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์