Home

หน้าหลัก

ถวายสัตย์ปฏิญาฯเพื่อเป็นพลังของแผ่นดินการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระแก้ว ร่วมตรวจเรื่องร้องเรียน บริษัทบำบัดและ
ฝังกลบกากอุตสาหกรรม

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสะรแก้ว เข้าร่วมปรึกษาหารือ "สภากาแฟ" เมื่อวันพุธที่
16 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมธนาสิริ อำเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว

ผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน
วังน้ำเย็นวิทยาคม ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ ในงานวันสิ่งแวดล้อม ณ สยามพารากอน 
กรุงเทพมหานคร
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงสภากาแฟ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ณ 
อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว
สำนักงานทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วร่วมต้อนรับ 
ดร.วิจารย์ สิมาฉายารองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในการประชุมหารือ และตรวจเยี่ยม สำนักงานทรัพยากร
ธรรชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วร่วมจัด
กิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 11มกราคม
2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ร่วมจัด
กิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 10
มกราคม 2557 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 
ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
รายงานคำชี้แจงประกอบคำขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่่อง "การกำหนดและทบทวนยุทธศาสตร์ และแผนการทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม
การมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นพื้นที่นำร่องจังหวัดสระแก้ว

โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555
สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัด ทส.ครั้งที่ 3/2555
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่

การชักจูงประชาชนพัฒนาโครงการปลูกป่าเพื่อขายคร์บอนเครดิต

ข้อสั่งการ ทส.
I, II, III

โครงการ "ปลูกไผ่สีสุกมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554" จังหวัดสระแก้ว

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาขุดล้อม ย้ายต้นไม้ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดสระแก้ว
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดล้อม ย้ายต้นไม้ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดสระแก้ว


 

ข่าวผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
Front Size
ผอ.สนง.ทสจ.สระแก้ว
boss.jpg
ลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
แบบสำรวจ
ความพึงพอใจจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
 
ลงทะเบียนผู้เข้าชม
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ

Top Menu
เมนูหลัก
หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ
กฏหมายที่เกียวข้อง
ลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์