Home

หน้าหลัก

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ถวายสัตย์ปฏิญาฯเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน ปี 2559
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559
แบบฟอร์มข้อมูลหน่วยงาน เพื่อใช้ในการจัดทำห้องปฏิบัติการ (Operation Room)
รายงานคำชี้แจงประกอบคำขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวัน
สำคัญ “โคกตาด้วง ห่วงใยธรรมชาติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ พื้นที่การเรียนรู้
บ้านโคกตาด้วง หมู่ที่ 2 ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว


เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นไม้)
ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ บริเวณป่าดงย่านาง
ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยมี
นางวิภาวี แดงท่าข้าม นายอำเภอโคกสูง เป็นประธาน

มื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ได้ประสาน
ความร่วมมือกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) หน่วยงานราชการ
ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ผู้ประกอบการภาคเอกชน เครือข่ายอาสา
สมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) จังหวัดสระแก้ว
ตลอดจนภาคประชาชน ร่วมกันบูรณาการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
ตามโครงการสระแก้วรวมใจภักดิ์ รักษ์ต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี
ของชาติ พ.ศ. 2559 ณ บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสักท่าระพา
หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมจัดงานพบประสังสรรค์ เนื่องในการประชุมหารือยามเช้า
"สภากาแฟ" เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ณ โรงแรมทิพปุระ
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปีงบประมาณ 2559
จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกและ
พัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2559 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วได้จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐาน
"อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้อง ประชุมสำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว
ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
วันนี้ 15 มี.ค. 59 กิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม (ตลาดนัดขยะ)
ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแวง
อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดย นายสุเทพ วงศ์พานิช
ปลัดจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธี
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม
ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation)
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3 (ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี
สระแก้ว สมุทรปราการ) ในระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2558
ณ บ้านหนองติม ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
เมื่อวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2558วันปลูกป่าครอบครัว ป่าชุมชน
และป่าเชื่อมต่อระบบนิเวศ ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาส ทรงพระเจริญ ครบ 60 พรรษา
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ รวมถึงอุปกรณ์สนับสนุน

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาขุดล้อม ย้ายต้นไม้ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดสระแก้ว

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดล้อม ย้ายต้นไม้ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดสระแก้ว

 

แวดวงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
Front Size
ผอ.สนง.ทสจ.สระแก้ว
boss.jpg
ลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
แบบสำรวจ
ความพึงพอใจจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
 
ลงทะเบียนผู้เข้าชม
เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ

Top Menu
เมนูหลัก
หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ
กฏหมายที่เกียวข้อง
ลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์