Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

Provincial Office of Natural Resources and Environment Sakaeo

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ทสจ.สระแก้วเกี่ยวกับหน่วยงาน

รายนาม ผอ.สนง.ทสจ.สระแก้ว ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

รายนาม ผอ.สนง.ทสจ.สระแก้ว ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

รายนามผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน

นายชาญศักดิ์  สิขัณฑกนาค 3 ก.พ. 46 - 22 ก.ค. 47
นายสันติ  บันเทิงจิตร (รก.) 23 ก.ค. 47 - 8 พ.ย. 47
นายประเวช  ภูติประวรรณ (รก.) 9 พ.ย. 47 - 4 เม.ย. 48
นายพรชัย  ต้นสายเพ็ชร 5 เม.ย. 48 - 6 ก.พ. 51
นายวิชัย  อุดมรัตนะศิลป์ 7 ก.พ. 51 - 30 มี.ค. 52
นางสาวจารุภา  อยู่พูล (รก.) 31 มี.ค. 52 - 19 ม.ค. 53
นายพุฒิพงศ์  สุรพฤกษ์ 20 ม.ค. 53 - 9 ก.ค. 57
นายประพันธ์  กาใจทราย 15 ก.ค. 57 - 18 ต.ค. 61
นายอนุชา  กระจายศรี  19 ต.ค. 61 - 22 พ.ย. 62

นายธีรพล  ศรีโมรา

 2 ธ.ค. 62 -