Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

Provincial Office of Natural Resources and Environment Sakaeo

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ทสจ.สระแก้วเกี่ยวกับหน่วยงาน

อัตรากำลังของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

อัตรากำลังของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

นายอนุชา กระจายศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

 

นางสาวบุญสิตา สมบัติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

 

                                                                  

นางสาวจันทร์สุดา แซ่ชั้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวติยาภรณ์ มั่งมี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


                   

นางสาวกมลวรรณ  กิจสมพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสุปรีย์ญา  ลิ้่มสิทธิกูล
เจ้าพนักงานธุรการ

                        

นายเสรี  ประภา
พนักงานขับรถยนต์
นางนิภาพร  งามพิศ
พนักงานทำความสะอาด
นายสัญญา ว่องไวอมรเวช
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

                          

นายณัฐพล สวัสดี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นายวุฒิชัย  สมสอางค์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 

 

นางน้ำฝน  อิ่มจันทร์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

นายสิริพงศ์ ไพบูลย์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

                                        

นายธนพล โนนเภา
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นายอธิป ภมะราภา
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นางสาวสุนัฐฌา โสดาราม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นายชนินทร สิขัณฑกนาค
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

                                        

นายสันติ สุขเกษม
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

นางสาวสุภารัตน์  กิตติพาพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเกศรินทร์  เกตุลืม
พนักงานทั่วไป

นายเดโชพล  โล่ห์แจ่ม
นายช่างเทคนิค

 

นายสัญญา ว่องไวอมรเวช
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ (อีกหน้าที่หนึ่ง)

 

นางสาวจันทร์สุดา แซ่ชั้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(อีกหน้าที่หนึ่ง)

   

                                        

นางน้ำฝน  อิ่มจันทร์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
(อีกหน้าที่หนึ่ง)
นางสาวกมลวรรณ  กิจสมพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(อีกหน้าที่หนึ่ง)