Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

Provincial Office of Natural Resources and Environment Sakaeo

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ทสจ.สระแก้วเกี่ยวกับหน่วยงาน

อัตรากำลังของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

อัตรากำลังของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

   
นายธีรพล  ศรีโมรา
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ส่วนอำนวยการ


น.ส.บุญสิตา  สมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

น.ส.จันทร์สุดา  แซ่ชั้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
น.ส.ติยาภรณ์  มั่งมี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

           

น.ส.กมลวรรณ กิจสมพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.สุปรีย์ญา  จีนพานิช
เจ้าพนักงานธุรการ

 

ส่วนสิ่งแวดล้อม


นายสัญญา  ว่องไวอมรเวช
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

นายณัฐพล  สวัสดี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นายวุฒิชัย สมสอางค์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
น.ส.พรนภัส วงศ์แสนสุขเจริญ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ


นางน้ำฝน  อิ่มจันทร์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ


นายสิริพงศ์  ไพบูลย์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

นายธนพล  โนนเภา
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
น.ส.สุนัฐฌา  โสดาราม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

             

ส่วนทรัพยากรน้ำ


นายชนินทร  สิขัณฑกนาค
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ


นายสันติ  สุขเกษม
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

  น.ส.สุภารัตน์  กิตติพาพร  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
         น.ส.เกศรินทร์  เกตุลืม           
พนักงานทั่วไป
          นายเดโชพล  โล่ห์แจ่ม          
นายช่างเทคนิค

 

ส่วนยุทธศาสตร์


นายสัญญา  ว่องไวอมรเวช
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ (อีกหน้าที่หนึ่ง)

นายวุฒิชัย สมสอางค์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
(อีกหน้าที่หนึ่ง)

น.ส.กมลวรรณ กิจสมพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(อีกหน้าที่หนึ่ง)