Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

Provincial Office of Natural Resources and Environment Sa Kaeo

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

พระราชบัญญัติ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

22 ก.พ. 61

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งสถานที่ฝังกลบกากของเสีย

22 ก.พ. 61

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

22 ก.พ. 61

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

5 ส.ค. 60

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผล การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555

5 ส.ค. 60

พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

จำนวนทั้งหมด 5 รายการ
1